FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

क्षयरोग मुक्त कार्यक्रम संयोजकको अन्तरवार्ता सम्बन्धमा

क्षयरोग मुक्त कार्यक्रम संयोजकको अन्तरवार्ता सम्बन्धमा 

७ दिने कोटेसन सम्बन्धी सूचना

७ दिने कोटेसन सम्बन्धी सूचना

प्रारम्विक सूचि प्रकाशन सम्बन्धी सूचना

प्रारम्विक सूचि प्रकाशन सम्बन्धी सूचना

नगर वायोमेट्रीकमा उपस्थितहरुको नामावली प्रकाशित गरिएको

नगर वायोमेट्रीकमा उपस्थितहरुको नामावली प्रकाशित गरिएको

नगर प्रहरी पाठ्यक्रम-२०८०

नगर प्रहरी पाठ्यक्रम-२०८०

छोटो सुचीमा परेका नगर प्रहरीहरुको सम्पर्क सम्बन्धमा ।

छोटो सुचीमा परेका नगर प्रहरीहरुको सम्पर्क सम्बन्धमा ।

छोटो सुचीमा परेका नगर प्रहरीहरुको सम्पर्क सम्बन्धमा । 

नगर प्रहरीको ठेगान फरक परेको सम्बन्धमा

नगर प्रहरी सम्बन्धी सूचना

प्रस्तावना पेश गर्ने १५ दिने सूचना

प्रस्तावना पेश गर्ने १५ दिने सूचना

छुट जग्गा दर्ता सम्बन्धी सूचना ।

छुट जग्गा दर्ता सम्बन्धी सूचना ।

छुट जग्गा दर्ता सम्बन्धी सूचना ।

Pages