FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

क्षयरोग मुक्त कार्यक्रम संयोजकको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धमा

क्षयरोग मुक्त कार्यक्रम संयोजकको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धमा

क्षयरोग मुक्त कार्यक्रम संयोजकको अन्तरवार्ता सम्बन्धमा

क्षयरोग मुक्त कार्यक्रम संयोजकको अन्तरवार्ता सम्बन्धमा 

७ दिने कोटेसन सम्बन्धी सूचना

७ दिने कोटेसन सम्बन्धी सूचना

प्रारम्विक सूचि प्रकाशन सम्बन्धी सूचना

प्रारम्विक सूचि प्रकाशन सम्बन्धी सूचना

नगर वायोमेट्रीकमा उपस्थितहरुको नामावली प्रकाशित गरिएको

नगर वायोमेट्रीकमा उपस्थितहरुको नामावली प्रकाशित गरिएको

नगर प्रहरी पाठ्यक्रम-२०८०

नगर प्रहरी पाठ्यक्रम-२०८०

छोटो सुचीमा परेका नगर प्रहरीहरुको सम्पर्क सम्बन्धमा ।

छोटो सुचीमा परेका नगर प्रहरीहरुको सम्पर्क सम्बन्धमा ।

छोटो सुचीमा परेका नगर प्रहरीहरुको सम्पर्क सम्बन्धमा । 

नगर प्रहरीको ठेगान फरक परेको सम्बन्धमा

नगर प्रहरी सम्बन्धी सूचना

प्रस्तावना पेश गर्ने १५ दिने सूचना

प्रस्तावना पेश गर्ने १५ दिने सूचना

Pages