सूचना प्रविधि अधिकृतको करार सम्झौता निरन्तरता सम्बन्धमा

वोलपत्र आव्हान CNM/GOODS/NCB/1/074/075

वोलपत्र आव्हान CNM/Jumla/S&D/Consulting Services/06/074/075

BOQ

वोलपत्र आव्हान CNM/Supply/goods/NCB/04/074/75

वोलपत्र आव्हान CNM/Supply/goods/NCB/03/074/75

वोलपत्र आव्हान CNM/CULVERT/NCB/18/074/75

वोलपत्र आवहान CNM/CULVERT/NCB/18/074/75