FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरीद / बोलपत्र सूचना

दोश्रो पटक औषधिको सिलबन्दी दरभाउ माग गरेको बारे ।

दोश्रो पटक औषधिको सिलबन्दी दरभाउ माग गरेको बारे । 

सूचना प्रकाशित गरिएको सम्बन्धमा ।

सूचना मेशनरी तथा औजार
BOQ मेशनरी तथा औजार

सूचना प्रकाशित गरिएको सम्बन्धमा

डिजिटलाईजेसन सूचना
डिजिटलाईजेसन BOQ

औषधिको सिलबन्दी दरभाउ भाग गरेको बारे ।

औषधिको सिलबन्दी दरभाउ भाग गरेको बारे । 

Letter Of Intent

Letter Of Intent

Invitation for Bids No: CNM/CCTV/NCB/04/080/81 (Supply, Delivery and Installation of Artificial Intelligence Surveillance System)

Invitation for Bids No: CNM/CCTV/NCB/04/080/81 (Supply, Delivery and Installation of Artificial Intelligence Surveillance System)

औषधिको दर रेट माग सम्बन्धमा सूचना ।

औषधिको दर रेट माग सम्बन्धमा ।

सिल्बन्दी दरभाउपत्र आवाहन (Invitation for Sealed Quotation for the procurement of supply.)

Invitation for online bid Construction of Slab Culvert at Jugad Khola, Kaldhungi

Invitation for online Bid Airport to Dansanghu Road Construction Works

Pages